Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop en gebruik van de websites, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten en diensten van Cristy Leonard Art tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities

Koper/consument: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Cristy Leonard Art een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten door Cristy Leonard Art. Het bezoek aan de website wordt gezien als gratis dienst van Cristy Leonard Art aan de koper.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cristy Leonard Art en koper/consument. Cristy Leonard Art is een handelsnaam van SportstarZ.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van Cristy Leonard Art verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door Cristy Leonard Art zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. Bij afwijkende prijzen vermeld op andere websites is de vermelde prijs op de websites van Cristy Leonard Art de juiste. Alle informatie op onze websites is onder voorbehoud en kunnen door Cristy Leonard Art aangepast worden indien blijkt dat deze niet kloppen of dat men mag verwachten dat deze niet kloppen, klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Opgegeven maten kunnen iets afwijken. Kleuren wijken altijd af! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. Frames zijn alleen te bestellen in combinatie met een kunstwerk. Cristy Leonard Art heeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren indien blijkt dat tijdens de bestelling van dit product door koper het betreffende product langs andere weg inmiddels is verkocht, blijkt te zijn beschadigd, of te zijn zoekgeraakt dan wel uit overmacht niet kan leveren. Een eventuele uitgevoerde betaling door koper wordt door Cristy Leonard Art dan terstond teruggestort. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de koper en Cristy Leonard Art zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder Email) zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Cristy Leonard Art niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een verleende korting gebaseerd op een gecombineerde levering vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd. Zie ook Ruilen -Retourneren

Artikel 4. Wijziging en annulering

Een bestelling door koper wordt geacht te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 8 dagen is betaald. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de koper als door Cristy Leonard Art, mits de bestelling al in productie is en /of al verzonden is. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden. Cristy Leonard Art zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt en de bestelling nog niet verzonden is.

Onjuiste gegevens

Wanneer de koper onjuiste gegevens invult tijdens het bestelproces, komt het opnieuw versturen (en eventuele schade) voor rekening van de klant.

Track & Trace 

Indien de koper een track & trace code heeft ontvangen van het verzonden artikel en de koper niet thuis is, wordt het artikel automatisch teruggezonden naar Cristy Leonard Art.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

Cristy Leonard Art zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cristy Leonard Art het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cristy Leonard Art aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cristy Leonard Art worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cristy Leonard Art zijn verstrekt, heeft Cristy Leonard Art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Cristy Leonard Art is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht. Koper vrijwaart Cristy Leonard Art voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6. Duur en beëindiging

De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Cristy Leonard Art eventueel benodigde gegevens door koper aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de koper nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Cristy Leonard Art heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Cristy Leonard Art gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Cristy Leonard Art heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De koper heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 7. Levering en levertijd

Een door Cristy Leonard Art opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Cristy Leonard Art is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de koper haar schriftelijk per aangetekende post in gebreke heeft gesteld. De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door Cristy Leonard Art gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Cristy Leonard Art mogelijk te maken, Bij niet-naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Cristy Leonard Art nodig is. Cristy Leonard Art is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Cristy Leonard Art de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. De genoemde bedragen voor verzending zijn altijd inclusief verzekering. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient zij de zending te weigeren. Blijkt het product te zijn beschadigd dan zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn worden terugbetaald. De koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze terstond vast te stellen dat het juiste product is geleverd en deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan Cristy Leonard Art te worden gemeld, e.e.a. binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na aflevering. Cristy Leonard Art is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel tijdig te doen. Afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen, zoals doch niet beperkt tot afwijkingen in de kleurweergave op het beeldscherm, zijn geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: storingen, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatie bedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Cristy Leonard Art door derden, het leveren van producten aan Cristy Leonard Art door leveranciers die daartoe niet gerechtigd zijn, en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat Cristy Leonard Art van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. In geval van overmacht zal Cristy Leonard Art daarvan onverwijld mededeling doen aan de koper.

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

Alle inclusief prijzen zijn exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die Cristy Leonard Art voor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Cristy Leonard Art gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht. Cristy Leonard Art is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 10. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten alle leveringen vooraf per bank betaald worden. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt Cristy Leonard Art zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de koper de betalingstermijn overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Cristy Leonard Art een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de koper. Wanneer de koper binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de koper vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de koper onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering, Cristy Leonard Art hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 8 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 11. Copyright

Het is niemand toegestaan de uitvoering van een kunstwerk te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het kunstwerk betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cristy Leonard Art. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Cristy Leonard Art gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 12. Klachten en aansprakelijkheid

Kunst is uniek. De koper is derhalve gehouden het kunstwerk op het moment van de koop te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het kunstwerk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht. De koper heeft na oplevering gedurende 8 kalenderdagen de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Cristy Leonard Art, Cristy Leonard Art zal deze gebreken  trachten te verhelpen, echte schaden, door transport ontstaan dient direct gemeld te worden na ontvangst. Wanneer aan Cristy Leonard Art binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden , vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de koper verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven. Cristy Leonard Art is niet aansprakelijk te stellen indien er schade aan een kunstwerk is ontstaan die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het kunstwerk door de koper. Reclame schort de eventuele verplichtingen van de koper niet op. De aansprakelijkheid van Cristy Leonard Art uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden. Cristy Leonard Art wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. Cristy Leonard Art is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt. Indien Cristy Leonard Art ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper Cristy Leonard Art terzake volledig vrijwaren en Cristy Leonard Art alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. Cristy Leonard Art is niet aansprakelijk voor evt. schade die is ontstaan na ophangen van het kunstwerk. Schade aan het kunstwerk dient dan ook gemeld te worden vóór het bevestigen van het kunstwerk. Voor zover Cristy Leonard Art bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten, leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop Cristy Leonard Art weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Cristy Leonard Art op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Cristy Leonard Art of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Cristy Leonard Art. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Cristy Leonard Art slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cristy Leonard Art voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Cristy Leonard Art kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De koper dient Cristy Leonard Art terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in kopers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de koper dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Cristy Leonard Art geleden schade.

Art 13. Retourneren

Producten die u bij Cristy Leonard Art via de website koopt worden op maat door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cristy Leonard Art en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Cristy Leonard Art behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website www.cristyleonard.nl

Artikel 16. Intellectueel eigendomsrecht

Indien wij misbruik constateren van het gebruik van onze website’s en/of onze handelsnamen/producten/site’s/foto’s/links/namen/teksten/systemen/intellectueel eigendomsrecht: Zullen wij direct gerechtelijke stappen ondernemen.